چهارشنبه, 1 آذر 1396 2017/11/22           فارسی English
منو

 

الف) افزایش بهره وری و ارتقاي سطح خدمات سازمان :

Ø         بهبود فرآیندهای کاری در سازمان با اجرای پیشنهادهای مفید کارکنان

Ø       کاهش هزینه ها از طریق حذف اتلافها 

Ø       شناسایی و رفع گلوگاه ها ، تنگنا ها و مشکلات

Ø       بهبود كيفيت خدمات مورد ارائه سازمان

Ø       ورود انديشه ها ي مختلف به سازمان باعث کشف نقاط ضعف پنهان و کاهش خطا مي شود.

ب) بهبود فرهنگ سازمانی و رضایتمندی شغلی کارکنان :  

Ø       ارتقای روحیه مشارکت فردی و گروهی کارکنان

Ø       همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمان

Ø       افزایش دانش و آگاهیهای شغلی کارکنان

Ø       شناسایی افراد خلاق و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و  استعدادهای کارکنان.

Ø       شناسايي افراد خوش فكر؛ جستجوگر و ممتاز

Ø       رشد فكري و شخصيتي كاركنان با ايجاد روحيه و نگرش بهبود جويي در آنان

Ø        برقراری روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان

Ø       ايجاد روحيه مشكل جويي و مبارزه طلبي براي حل مشكلات به جاي روحيه فرار از مشكل  و يا انتقال آن به افراد يا ساير واحدهاي سازمان

Ø       ايجاد بستر مناسب جهت همفکري و بهره برداري از تجارب  و خلاقيت همکاران

Ø       توسعه دست آوردهاي علمي و تجربي همکاران و اصلاح شيوه  هاي رايج اداري و دستور العمل هاي اجرايي

Ø       فراهم نمودن زمينه اعتماد و باور متقابل و نزديک نمودن نظريات کاركنان    

Ø       پدید آوران فضای مناسب برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان و   افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان به بهترکردن و گسترده کردن دامنه خدمات و تولیدات.

Ø       فراهم آوردن موجبات فضای آزاد و سالم برای طرح ونقد اندیشه و وسعت دادن به دامنه آگاهیها و تواناییها و بردباري جامعه کارکنان ازراه در یافت، ارزشیابی و نقد پیشنهادهایی که از سوی کارکنان برای بهتر کردن كيفيت و کمیت تولیدات و خدمات سازمان ارائه میشود

 
ج) جنبه های اقتصادی و مادی:

1- افزایش کمیت و کیفیت عملکرد سازمان
2- کاهش هزینه ها، وقت تلف شده و ضایعات
3- افزایش کارایی، اثر بخشی و بهره وری سازمان و ایجاد ارزش
4- افزایش رضایت ارباب رجوع
5- صرفه جویی در فرایندهای مختلف سازمان و بهبود مستمر آنها
6- کاهش عملیات زائد اداری

کلیه حقوق این سایت متعلق به دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات ,آموزش وترویج کشاورزی می باشد.

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8