• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

   

  الف) افزایش بهره وری و ارتقاي سطح خدمات سازمان :

  Ø         بهبود فرآیندهای کاری در سازمان با اجرای پیشنهادهای مفید کارکنان

  Ø       کاهش هزینه ها از طریق حذف اتلافها 

  Ø       شناسایی و رفع گلوگاه ها ، تنگنا ها و مشکلات

  Ø       بهبود كيفيت خدمات مورد ارائه سازمان

  Ø       ورود انديشه ها ي مختلف به سازمان باعث کشف نقاط ضعف پنهان و کاهش خطا مي شود.

  ب) بهبود فرهنگ سازمانی و رضایتمندی شغلی کارکنان :  

  Ø       ارتقای روحیه مشارکت فردی و گروهی کارکنان

  Ø       همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمان

  Ø       افزایش دانش و آگاهیهای شغلی کارکنان

  Ø       شناسایی افراد خلاق و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و  استعدادهای کارکنان.

  Ø       شناسايي افراد خوش فكر؛ جستجوگر و ممتاز

  Ø       رشد فكري و شخصيتي كاركنان با ايجاد روحيه و نگرش بهبود جويي در آنان

  Ø        برقراری روابط و مناسبات انسانی حرمت آمیز میان جامعه کارکنان

  Ø       ايجاد روحيه مشكل جويي و مبارزه طلبي براي حل مشكلات به جاي روحيه فرار از مشكل  و يا انتقال آن به افراد يا ساير واحدهاي سازمان

  Ø       ايجاد بستر مناسب جهت همفکري و بهره برداري از تجارب  و خلاقيت همکاران

  Ø       توسعه دست آوردهاي علمي و تجربي همکاران و اصلاح شيوه  هاي رايج اداري و دستور العمل هاي اجرايي

  Ø       فراهم نمودن زمينه اعتماد و باور متقابل و نزديک نمودن نظريات کاركنان    

  Ø       پدید آوران فضای مناسب برای شکوفا کردن و بهره گرفتن از اندیشه و تجربه کارکنان و   افزایش دامنه تعلق و دلبستگی آنان به بهترکردن و گسترده کردن دامنه خدمات و تولیدات.

  Ø       فراهم آوردن موجبات فضای آزاد و سالم برای طرح ونقد اندیشه و وسعت دادن به دامنه آگاهیها و تواناییها و بردباري جامعه کارکنان ازراه در یافت، ارزشیابی و نقد پیشنهادهایی که از سوی کارکنان برای بهتر کردن كيفيت و کمیت تولیدات و خدمات سازمان ارائه میشود

   
  ج) جنبه های اقتصادی و مادی:

  1- افزایش کمیت و کیفیت عملکرد سازمان
  2- کاهش هزینه ها، وقت تلف شده و ضایعات
  3- افزایش کارایی، اثر بخشی و بهره وری سازمان و ایجاد ارزش
  4- افزایش رضایت ارباب رجوع
  5- صرفه جویی در فرایندهای مختلف سازمان و بهبود مستمر آنها
  6- کاهش عملیات زائد اداری

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0