پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو

  لیست تلفن های دفاتر

  جناب آقای دکتر احمد زارع فیض ابادی 

  معاون محترم توسعه و مدیریت و منابع انسانی 

  مستول دفتر : سرکارخانم یاسینی 

  تلفن : 22100832

  جناب آقای دکترخاوازی 

  معاون محترم ترویج سازمان  

  مستول دفتر : آقای میروردی زاده

  تلفن : 66430444

  جناب آقای دکتر رسول زارع 

  معاون محترم پژوهش و فناوری 

  مسئول دفتر : آقای شهاب پور

  تلفن: 22419707

  جناب آقای عمادی 

  مدیریت محترم حراست 

  مسئول دفتر : آقای فتحی سادات 

  تلفن : 22402015 

  جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حسین سعدیان 

  مسئول محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه

  مسئول دفتر :آقای عباسی 

  تلفن : 22413924

  سرکار خانم مهندس فدایی 

  رئیس محترم گروه روابط عمومی سازمان 

  مسئول دفتر : آقای مقدم 

  تلفن : 22429791

  جناب آقای دکتر مصطفی آقایی 

  مشاورمحترم معاون وزیر ومدیرکل دفترنظارت و ارزشیابی سازمان

  مسسئول دفتر : سرکار خانم کبیری 

  تلفن : 22401086

  جناب آقاب دکتر محمود بهمنی 

  مدیرکل محترم دفتر برنامه ،بودجه 

  مسئول دفتر : آقای زاهدی 

  تلفن : 22402300

  جناب آقای مهندس اکبر قائد امینی 

  مدیرکل محترم امور مالی 

  مسئول دفتر :سرکار خانم حجارزاده 

  تلفن : 22400079

  جناب آقای فرجام ناظری 

  مدیر محترم دفتر حقوقی 

  مسئول دفتر : سرکار خانم عبدالحمیدی 

  تلفن : 22402837

  جناب آقای محمد میثمی تبار

  مدیرکل محترم دفترآموزش کارکنان 

  مسئول دفتر : آقای رضایی 

  تلفن : 66940761

  جناب آقای دکتر جواد مظفری 

  مشاور محترم معاون وزیر و مدیرکل دفتر ارتباطات علمی و همکاریهای بین المللی 

  مسئول دفتر : سرکار خانم تابانی 

  تلفن : 22402013

  جناب آقای دکتر حسین فرازمند 

  رییس محترم مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 

  مسئول دفتر : آقای محمدی پور

  تلفن : 22413926

  جناب آقای داریوش فتح اله طالقانی 

  مدیرکل محترم دفتر امور فناوری 

  مسئول دفتر : سرکار خانم زینالی 

  تلفن : 22413929

  جناب آقای دکتر ولدان 

  مدیرکل محترم دفتر امور فناوری 

  مسئول دفتر : آقای حسنی 

  تلفن :22414269

  جناب آقای دکتر علی علیزاده علی آبادی 

  مشاور محترم وزیر و رئیس محترم دبیرخانه های هیات ممیزه و امناء

  مسئول دفتر : سرکارخانم زمانی 

  تلفن: 22413810

  جناب آقای مهندس سعید یوسف کلافی 

  مشاور محترم معاون وزیر و مدیرکل حوزه ریاست 

  مسئول دفتر : آقای بزازان

  تلفن : 22402987

   

   

   

   


  5.3.12.0
  V5.3.12.0